Архиве блога

Jednačenje po mestu tvorbe

knjigeStrujni zubni suglasnici s i z ispred prednjonepčanih đ, ć, dž, č, ž, š, lj i nj prelaze u strujne prednjonepčane š i ž. Ta promena se naziva jednačenje po mestu tvorbe. Evo primera u građenju novih reči:

  1. a) s > š

s + ćućuriti se > sćućuriti se > šćućuriti se,

s + čepati > sčepati > ščepati,

pas + če > pasče > pašče;

  1. b) z > ž

voz + nja > voznja > vožnja,

raz + džilitati se > razdžilitati se > raždžilitati se

U pojedinim rečima istovremeno se vrši i jednačenje po zvučnosti i jednačenje po mestu tvorbe:

obraz + čić > obrazčić > obrasčić > obraščić,

iz + čupati > izčupati > isčupati > iščupati.

U jednačenje po mestu tvorbe spada i promena sonanta n u sonant m ispred dvousnenih suglasnika b i p:

n > m

stan + beni > stanbeni > stambeni,

(prehrana) – prehran + beni > prehranbeni > prehrambeni,

(odbrana) – odbran + beni > odbranbeni > odrambeni,

zelen + bać > zelenbać > zelembać.

PRAVOPIS

Jednačenje po mestu tvorbe izostaje i u govoru i u pisanju u složenicama: razljutiti, izljubiti, sljuštiti; stranputica, crvenperka, jedanput.

Reč bombona u srpskom pravopisu ne može se pisati kao bonbona! U pisanju se često greši i kad su u pitanju reči koje pravilno napisane glase impresija i import.

Gubljenje suglasnika

pametna-glava

Kada se dva ista suglasnika nađu u dodiru, jedan od njih se gubi:

bez + zvučni > bezzvučni > bezvučni,

od + dužiti > oddužiti > odužiti,

rus + ski > russki > ruski.

U mnogim primerima gubljenju suglasnika prethodi druga glasovna promena, na primer jednačenje po zvučnosti:

raz + stvoriti > razstvoriti > rasstvoriti > rastvoriti,

francuz + ski > francuzski > francusski > francuski,

pet + deset > petdeset > peddeset > pedeset.

Do gubljenja istog suglasnika dolazi i posle jednačenja po mestu tvorbe:

bez + žični > beični > bežžični > bežični,

bez + životan > beivotan > bežživotan > beživotan,

raz + žalostiti > raalostiti > ražžalostiti > ražalostiti.

 

Suglasnici t i d gube se ispred suglasnika c, dž, č i ć:

(otac) – otca > oca, oe > oče,

(zadatak) – zadatci > zadaci,

(domorodac) – domorodci > domorotci > domoroci,

sladoled + džija > sladoleddžija > sladoleija,

slušat + ćemo > slušaemo > slušaćemo.

 

PRAVOPIS

Kada je reč o gubljenju suglasnika izuzetak predstavljaju sledeći primeri:

  1. a) superlativ prideva i priloga koji počinju glasom i slovom j

najjeftniji, najjači, najjadniji, najjednostavnije;

  1. b) složenice u kojima bi gubljenje suglasnika moglo zamutiti značenje

– preddržavni, vannastavni, protivvrednost.

Da se ne bi zamaglilo značenje, bez gubljenja suglasnika pišu se složenice: otcepiti (list), potčiniti (neprijatelja), otčepiti (flašu).

Do gubljenja suglasnika dolazi u suglasničkim grupama koje se teško izgovaraju. Takve su na primer grupe stn i štn:

(žalostan) – žalostna > žalosna,

bolest + nik > bolestnik > bolesnik,

(pozorište) – pozorišt + ni > pozorištni > pozorišni

(dvorište) – dvorišt + ni > dvorištni > dvorišni.

Nastavak (sufiks) –ski gubi početni suglasnik kada mu prethode reči ili osnove koje se završavaju na ć, č, š i ž:

  1. a) ćs

Peć + ska > pećska > pećka (Pećka patrijaršija),

Nikšić + ski > nikšićski > nikšićki,

mladić + ski > mladićski > mladićki;

  1. b) čs

dečač + ski > dečačski > dečački,

(đak) – đač + ski> đačski > đački,

(junak) – junač + ski > junačski > junački;

  1. v) šs

Niš + ski > nišski > niški,

(Vlah) – Vlaš + ski > vlašski > vlaški,

(vitez) – viteš + ski > vitešski > viteški.