Charolija

Sav sadržaj sa ovog bloga i još mnogo toga novog može se naći na adresi www.charolija.com

Jednačenje suglasnika po zvučnosti

GLASOVNE PROMENE

U govoru se u mnogim rečima vrše glasovne promene: Šabac je lep grad u Srbiji. Jesi li bio u Šapcu?

Mnogi radnici navijaju za fudbalske klubove „Mladi radnik“ i „Radnički“.

U svakom gradu je važno čuvati stare građanske običaje.

Vidimo da se glasovne promene vrše:

 1. a) u različitim oblicima jedne reči (Šabac : Šapcu, radnik : radnici),
 2. b) u novim rečima dobijenim od iste osnove (radnik : Radnički, grad : građanski).

U srpskom pravopisu skoro sve glasovne promene izvršene u govoru beleže se i u pisanju. Izuzetaka od ovog pravila je malo jer važi princip „piši kao što govoriš“.

fonetika

JEDNAČENjE PO ZVUČNOSTI

Suglasnici u srpskom jeziku mogu biti zvučni i bezvučni. Oni obrazuju sedam parova po zvučnosti. Tri bezvučna suglasnika nemaju svog zvučnog parnjaka:

Zvučni         b  g  d  z  ž dž  đ     – – –

Bezvučni     p  k  t  s  š   č   ć    f  h  c

Kada se jedan do drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, oni se međusobno jednače. Ova promena naziva se jednačenje po zvučnosti.

To znači da oba suglasnika u dodiru postaju ili zvučni ili bezvučni, što određuje drugi glas u grupi. Ako je prvi suglasnik zvučan a drugi bezvučan, oba će postati bezvučni. Zvučni glas će, dakle, preći u bezvučnog parnjaka, na primer:

b > p: rob + ski > robski > ropski,

g > k: beg + stvo > begstvo > bekstvo,

d > t: od + kupiti > odkupiti > otkupiti,

z > s: raz + paliti > razpaliti > raspaliti.

I bezvučni glasovi f, h, c utiču na jednačenje zvučnog suglasnika ispred njih:

iz + forsirati > izforsirati > isforsirati,

od + hraniti > odhraniti > othraniti,

raz + cepiti > razcepiti > rascepiti.

I obrnuto, kada se bezvučni glas nađe ispred zvučnog, opet će doći do njihovog jednačenja. Tako će bezvučni glas preći u bezvučnog parnjaka, na primer:

p > b: top + džija > topdžija > tobdžija,

k > g: burek + džija > burekdžija > buregdžija,

t > d: svat + ba > svatba > svadba,

s > z: s + drobiti > sdrobiti > zdrobiti.

 

PRAVOPIS

Jednačenje po zvučnosti u govoru se vrši uvek. U pisanju, međutim, postoje retki izuzeci, pa tu ne pišemo ono što zapravo izgovaramo. To se uvek odnosi na tri suglasničke grupe sa suglasnicima različitim po zvučnosti:

DS – ljudski, predsednik, odsvirati, podstaći,

DŠ – odšetati, odškrinuti, podšišati, predškolski,

ĐS – vođstvo.

I u nekim složenicama jednačenje se ne obeležava u pisanju. Razlog za to je što bi došlo do stvaranja dva ista suglasnika, pa zatim do gubljenja jednog od njih: predturski, predtakmičenje, podtip, podtekst. Ukoliko bi se izvršile glasovne promene, te reči mogle bi da promene značenje.

Na primer, pretursko vreme bi moglo značiti i „previše tursko vreme“, a ne „vreme pre dolaska Turaka na Balkan“. Konačno, i u rečima stranog porekla ponekad ne dolazi do jednačenja po zvučnosti: dragstor, nokdaun, brejkdens, gangster. Isto važi i za stra- ne vlastite imenice, tj. imena ljudi, gradova itd.: Mekdonald, Vašington, Tbilisi.

jednačenje po zvučnosti, zvučni suglasnik, bezvučni suglasnik, zvučni parnjak, bezvučni parnjak, pravopis

Jednačenje po mestu tvorbe

knjigeStrujni zubni suglasnici s i z ispred prednjonepčanih đ, ć, dž, č, ž, š, lj i nj prelaze u strujne prednjonepčane š i ž. Ta promena se naziva jednačenje po mestu tvorbe. Evo primera u građenju novih reči:

 1. a) s > š

s + ćućuriti se > sćućuriti se > šćućuriti se,

s + čepati > sčepati > ščepati,

pas + če > pasče > pašče;

 1. b) z > ž

voz + nja > voznja > vožnja,

raz + džilitati se > razdžilitati se > raždžilitati se

U pojedinim rečima istovremeno se vrši i jednačenje po zvučnosti i jednačenje po mestu tvorbe:

obraz + čić > obrazčić > obrasčić > obraščić,

iz + čupati > izčupati > isčupati > iščupati.

U jednačenje po mestu tvorbe spada i promena sonanta n u sonant m ispred dvousnenih suglasnika b i p:

n > m

stan + beni > stanbeni > stambeni,

(prehrana) – prehran + beni > prehranbeni > prehrambeni,

(odbrana) – odbran + beni > odbranbeni > odrambeni,

zelen + bać > zelenbać > zelembać.

PRAVOPIS

Jednačenje po mestu tvorbe izostaje i u govoru i u pisanju u složenicama: razljutiti, izljubiti, sljuštiti; stranputica, crvenperka, jedanput.

Reč bombona u srpskom pravopisu ne može se pisati kao bonbona! U pisanju se često greši i kad su u pitanju reči koje pravilno napisane glase impresija i import.

Gubljenje suglasnika

pametna-glava

Kada se dva ista suglasnika nađu u dodiru, jedan od njih se gubi:

bez + zvučni > bezzvučni > bezvučni,

od + dužiti > oddužiti > odužiti,

rus + ski > russki > ruski.

U mnogim primerima gubljenju suglasnika prethodi druga glasovna promena, na primer jednačenje po zvučnosti:

raz + stvoriti > razstvoriti > rasstvoriti > rastvoriti,

francuz + ski > francuzski > francusski > francuski,

pet + deset > petdeset > peddeset > pedeset.

Do gubljenja istog suglasnika dolazi i posle jednačenja po mestu tvorbe:

bez + žični > beični > bežžični > bežični,

bez + životan > beivotan > bežživotan > beživotan,

raz + žalostiti > raalostiti > ražžalostiti > ražalostiti.

 

Suglasnici t i d gube se ispred suglasnika c, dž, č i ć:

(otac) – otca > oca, oe > oče,

(zadatak) – zadatci > zadaci,

(domorodac) – domorodci > domorotci > domoroci,

sladoled + džija > sladoleddžija > sladoleija,

slušat + ćemo > slušaemo > slušaćemo.

 

PRAVOPIS

Kada je reč o gubljenju suglasnika izuzetak predstavljaju sledeći primeri:

 1. a) superlativ prideva i priloga koji počinju glasom i slovom j

najjeftniji, najjači, najjadniji, najjednostavnije;

 1. b) složenice u kojima bi gubljenje suglasnika moglo zamutiti značenje

– preddržavni, vannastavni, protivvrednost.

Da se ne bi zamaglilo značenje, bez gubljenja suglasnika pišu se složenice: otcepiti (list), potčiniti (neprijatelja), otčepiti (flašu).

Do gubljenja suglasnika dolazi u suglasničkim grupama koje se teško izgovaraju. Takve su na primer grupe stn i štn:

(žalostan) – žalostna > žalosna,

bolest + nik > bolestnik > bolesnik,

(pozorište) – pozorišt + ni > pozorištni > pozorišni

(dvorište) – dvorišt + ni > dvorištni > dvorišni.

Nastavak (sufiks) –ski gubi početni suglasnik kada mu prethode reči ili osnove koje se završavaju na ć, č, š i ž:

 1. a) ćs

Peć + ska > pećska > pećka (Pećka patrijaršija),

Nikšić + ski > nikšićski > nikšićki,

mladić + ski > mladićski > mladićki;

 1. b) čs

dečač + ski > dečačski > dečački,

(đak) – đač + ski> đačski > đački,

(junak) – junač + ski > junačski > junački;

 1. v) šs

Niš + ski > nišski > niški,

(Vlah) – Vlaš + ski > vlašski > vlaški,

(vitez) – viteš + ski > vitešski > viteški.

Palatalizacija

knjige1

Na mestu zadnjonepčanih suglasnika k, g i h nalaze se u promeni i građenju nekih reči prednjonepčani suglasnici č, ž i š. To se dešava ispred vokala i i e. Navedena glasovna promena naziva se palatalizacija.

Njeni rezultati jasno se vide u vokativu jednine:

pesnik – pesniče,

drug – druže,

duh – duše.

Nominativ množine imenica oko i uho takođe potvrđuje palatalizaciju:

oko – oči,

uho – uši.

Rezultati palatalizacije uočavaju se i u glagolskim oblicima:

pekoh – pečem,

vukoh – vučem,

sekoh – sečem.

Palatalizaciju prepoznajemo i u građenju novih reči dodavanjem nastavaka (sufiksa):

vuk + ica > vučica,

(ruka) – ruk + ica > ručica,

(majka) – majk + in > majčin,

(noga) – nog + ica > nožica,

kovčeg + ić > kovčežić,

drug + ina > družina,

tuga – rastužiti,

dug – dužiti,

prah – prašiti,

prah – prašina,

tih – tišina.

Osim ispred samoglasnika (vokala) i i e, rezultati palatalizacije su vidljivi i ispred nepostojanog a:

zrak + ak > zračak – zračka (genitiv), zračku (dativ);

mrak + an > mračan – mračna (ž. rod), mračno (s. rod);

dug + an > dužan – dužna (ž. rod), dužno (s. rod);

dah + ak > dašak – daška (genitiv), dašku (dativ).

Tamo gde se na mestu glasova c i z nalaze suglasnici č i ž, takođe se uočavaju rezultati palatalizacije:

mesec – meseče, mesečev, mesečina,

stric – striče, stričev, stričevina,

zec – zečić, zečetina,

klicati – kličem,

micati – mičem,

knez – kneže, knežev, kneževina,

vitez – viteže, vitežev.

TIPIČNA GREŠKA!

Palatalizacija je izvršena i u muškim i ženskim vlastitim imenima koja se završavaju na –ica:

Novica – Novičin,

Dragica – Dragičin.

Isto važi i za zajedničke imenice:

kraljica – kraljičin,

carica – caričin,

kuvarica – kuvaričin.

U govoru se, međutim, često čuju nepravilni oblici bez palatalizacije:

Novicin, Dragicin, kraljicin i sl.

S druge strane, palatalizacija nije izvršena u prisvojnim pridevima dobijenim od vlastitih imena koja se završavaju na –ka:

Branka – Brankin,

Anka – Ankin,

Jovanka – Jovankin.

Sibilarizacija

knjiga-srceNa mestu zadnjonepčanih suglasnika k, g i h nalaze se u promeni oblika nekih reči suglasnici c, z i s. To se dešava ispred vokala i. Navedena glasovna promena naziva se sibilarizacija. Ona se lepo vidi u množini imenica muškog roda:

đak – đaci,

junak – junaci,

prvak – prvaci,

metak – meci,

predak – preci,

podvig – podvizi,

krčag – krčazi,

bubreg – bubrezi,

Čeh – Česi,

orah – orasi,

greh – gresi.

Takođe, sibilarizaciju zapažamo i u dativu i lokativu jednine imenica koje se završavaju na -a:

ruka – ruci,

muka – muci,

sloga – slozi,

briga – brizi.

Sibilarizacija nije izvršena kod imenica sa suglasničkim grupama

tk, ck, čk, ćk i zg:

motka – motki,

patka – patki,

recka – recki,

ručka – ručki,

zvečka – zvečki,

voćka – voćki,

srećka – srećki,

praćka – praćki,

mazga – mazgi,

tezga – tezgi.

Kod mnogih imenica dopuštena su dva oblika u dativu i lokativu jednine: unuki i unuci, slugi i sluzi, maski i masci, freski i fresci, bitki i bici, pripovetki i pripoveci.

Imenice od milja (hipokoristici) često se završavaju na -ka: baba – baka, sestra – seka, zec – zeka, kokoška – koka. Kod njih nije izvršena

sibilarizacija:

baka – baki,

seka – seki,

zeka – zeki,

koka – koki.

Rezultata sibilarizacije nema ni kod imenica koje znače ženska lica:

seljanka – seljanki,

crnka – crnki,

lepojka – lepojki.

Tipične greške!

Sibilarizacija se ne vrši u vlastitim imenima: Luki, Branki, Anki, Srbijanki, Valjevki i sl. U govoru se, međutim, mogu čuti i pogrešni oblici, na primer: Rekao sam Luci da dođe.

U pisanju su česti i nepravilni oblici: bitci, pripovetci. U njima uvek dolazi do gubljenja suglasnika, pa ove imenice, već smo rekli, glase: bici, pripoveci.

Jotovanje

knjige-krugDo jotovanja je dolazilo kada se odmah iza suglasnika z, s, d, t, l, n, b, p, m, v, k, g i h nalazio suglasnik j. Tada su se na mestu navedenih glasova dobijali novi glasovi ili nove grupe glasova:

z   s   d   t   l   n   b   p   m   v   k   g   h

ž   š   đ   ć  lj  nj  blj plj mlj vlj  č   ž    š

Jotovanje je izvršeno u komparativu prideva sa nastavkom –ji:

brz – brži,

visok – viši,

bled – bleđi,

krut – krući,

beo (bela) – belji,

crn – crnji,

glup – gluplji,

jak – jači,

drag – draži,

tih – tiši.

Tipična greška!

U komparativu pojedinih prideva često se čuju nepravilni oblici. Tako komparativ prideva strog ne glasi strožiji nego stroži, a komparativ prideva visok ne glasi ni visočiji ni višlji, već samo viši!

Primeri za izvršeno jotovanje nalaze se i u sledećim oblicima glagola i imenica:

 1. a) prezentu: rezati – režem, pisati – pišem, hramati – hramljem;
 2. b) trpnom pridevu: uraditi – urađen, kupiti – kupljen, slaviti – slavljen;
 3. v) imperfektu: raditi – rađah, nositi – nošah, brinuti – brinjah;
 4. g) instrumentalu jednine imenica ženskog roda: radost – radošću, kap – kaplju, krv – krvlju.

Kada je reč o tvorbi reči, jotovanje se zapaža kod:

 1. a) zbirnih imenica: trn – trnje, list – lišće, grozd – grožđe;
 2. b) prideva: tele (teleta) – teleći, pile (pileta) – pileći, govedo – goveđi;
 3. v) nesvršenih glagola: izraditi – izrađivati, prehraniti – prehranjivati, povisiti – povišavati.

U ijekavskom izgovoru srpskog jezika pravilni su oblici sa izvršenim jotovanjem suglasnika lj i nj:

ljeto, ljetovati, bilježiti, bilježnica,

ljepota, nježan, njegovati, snježan, Snježana.

Kod drugih suglasnika jotovanje se ne vrši: djevojka, djed, djeca, vidjeti, medvjed, tjerati, sjekira,

izjesti, izjelica itd.

PRAVOPIS

I u govoru i u pisanju treba upotrebljavati reči stranog porekla bez izvršenog jotovanja: i n j e k c i j a i k o n j u g a c i j a. U pisanju se, međutim, često nađu pravopisne greške:

i nj e k c i j a  i  k o nj u g a c i j a.

Sentella – reklama plaćena sa 100g buba, crva i kilo čipkastih rezanaca

20161012_150618Verujem da mnogi od vas gledaju Nacionalnu i Diskaveri i ona razna preživljavanja po zabitima ove planete. U tim emisijama ljudi silom prilika ‘vataju bube, crve, žabe, krabe, puževe, zmije, kojekakve živuljke i jedu ih. Jedu ljudi, jer im je cilj da opstanu. U redu. Pojela bih i ja, čisto da osetim taj ukus, na kraju krajeva to je igra. Ako se igramo onda se igramo, pa šta bude, bilo je.

Međutim kada u prodavnici kupiš makarone, tačnije čipkasti rezanac, u želji i sa idejom da ih skuvaš i preliješ divnim gulašem, svakako nisi željan buba i crva. Ne očekuješ ih i ne želiš ih u svom tanjiru.

Opet međutim… sve je moguće. Iz kuvanih rezanaca izvadiš jedno 50 buba i ko zna koliko još kuvanih crva. Sve je moguće, sve je moguće.

Datum proizvodnje 06.06.2016. – rok trajanja 06.06.2018.. Valjda računaju da bi te bube i crvi, već pojeli sve što je upakovano, pa bi svakoj budali odmah bilo jasno šta kupuje. „Pa šta hoćeš, već je istekao rok trajanja?!“ Ali nije. Upakovali ste ih pre tri meseca. Mene samo zanima kolike bi ove bube porasle do 2018. kada su sada više od  pola centimetra dugačke?

20161012_150804

Ma bilo bi tu 15 generacija buba, neke bi sigurno i letele u svom malom prostoru, ograđenom kesom. Evolucija buba, ograđenih u Sentellinoj kesi čipkastih rezanaca. Uhuuu! Eto vam reklame. Imale bi i da jedu i da žive i da prežive svu jad i bedu Srbije. Majku li vam nesposobnu.

E idem da kupim još jednu kesu, pa ću da ih čuvam i gajim, da gledam kako napreduju. Da vidim kakva sila će od njih da postane do 2018. godine.

‘Ajd buba, dve… crvić gore dole, ali puna šerpa buba, pa mislim stvarno nema smisla. Da ne vidim k’o soko, verovatno bi nam završile u stomaku, prelivene gulašem. Uh kakva li čuda i govna sve jedemo, a da i ne vidimo? Ma lakše mi je da ne vidim. Ma šta koji krasni i gledam. Skuvaš to, malo propereš, preliješ nekim šarenišem i super se uklopi. Krkaj bato. To šta može da ti poraste u stomaku, nema veze. Ma ne može ništa. To su kuvane bube. Od termički obrađenih buba ništa ne može loše da ti bude.

E tačno ću posred Afrike da se preselim i namerno da ‘vatam i pohujem bube i crve i u slast da ih jedem. Ali zato što ja tako hoću, a ne zato što se neko, negde, nekad, malo zajebao, pa upakovao punu kesu štetočina.

E ovako. Sad reklama!

Kupila sam još jednu kesu. Nisam je otpakovala. Kroz ovo malo što mogu unutra da vidim. Ista situacija. Gajiću ih, voleću ih i neću nikako da ih zovem. Sentella – obična testenina- sušena. Proizvodi: Žitopromet-mlin A.D. Senta, Arpadova 104, Republika Srbija, Tel: +381 24 814 334, zitopromet@sksyu.net, http://www.zitopromet.co.rs

„Beskompromisan stav u pogledu kvaliteta tj. stroga kontrola svakog proizvodnog postupka, konstantno praćenje kvaliteta i stručno osposobljavanje svih 200 zaposlenih, omogućili su nam da steknemo pravo na Sertifikat međunarodnog Standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008, kao i na Sertifikat međunarodnog Standarda za upravljanje bezbednošću namirnica ISO 22000:2005, odnosno FSSC 22000, koje automatski podrazumevaju i sertifikovanje HACCP sistema.“

A i automatski vam obezbeđuju pun stomak buba i crva, jer jebi ga, malo je negde neko nešto zajebao, a kad su nas proveravali bili smo 100% regularni. Šta ćeš, malo nam opali kriterijumi, buba gore dole, ‘ajd sad šta tu zanovetate. 50 buba po kesi i nije neka šteta po organizam.

Dobro važi! Samo mi još recite da li i ove bube, crvi i ko zna šta sve još, spadaju pod ovaj ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 kvalitet, odnosno FSSC 22000 i HACCP sistema? Možda sam ja glupa, pa to tako treba, a i da ne znam. Prosvetlite me, a još bolje tužite me.

Ja ću moje divne bube u vašoj zatvorenoj kesi, sa vašim proizvodom unutra i vašim bubama da čuvam i uzgajam, pa da vidimo na kraju. Dobro nema 100 g buba, ali ako ih budem čuvala na suvom i tamnom mestu, verovatno će da porastu. Ruku na srce, kad se skuvaju, otežaju. Može lep ručak da se napravi.

20161012_150647

Možemo i mi stojećki :)

Zamislite sasvim slučajno upadnete u kupatilo dok je vaš dragi muškarac unutra, kad ono tamo ima šta i da vidite. Opružio se čovek koliko je dugačak, piški i vežba istovremeno, da ne gubi vreme. Krcka šolja pod njegovom težinom, ali on se ne obazire. Jedan, dva…piš, piš, dva, dva.. .piš, piš… Može mu se, ima alatku za takvu akrobaciju, pa ga baš briga… piš, piš.

Ova druga piš poza verovatno se češće može zateći. Apolon na delu, vežba streličarstvo. Ponos i dika svog roda. Za ovakav stav, treba da bude dobro obdaren, da posle akcije ne bi dobio po nosu, jer je zapišao wc šolju. Mislim da je sve stvar treninga i vežbe.

Treću pozu možda koriste kada se zapiju u kafani ili noću kada su sanjivi, pa se i ne probude.

Razlog za ovakvu pozu bi verovatno bilo razgibavanje ili ne daj bože ako bi mu noga bila u gipsu u vrlo čudnom položaju.

U slučaju da vaš muškarac zaista voli da vežba, a prostor mu ne dozvoljava da se opruži kao na prvoj fotki, uvek može da se nađe jednostavno rešenje. Nedostatak prostora u kupatilu se prosto rešava postavljanjem vratila ili neke ljuljaške iznad wc šolje. Može lepo da se zabavi, trenira i piški istovremeno. Uđete ujutru nonšalantno u kupatilo, pogledate ga zajapurenog, „dobro jutro dragi, hoćeš li skoro?“, „do-bro-ju-tro-pet-dva-:stenj:-piš-e-vo-stenj-šest-dva-da-za-vr-šim-piš“, „dobro dušo, samo ti vežbaj“. 😀

E već za ovako nešto ni moja mašta ne može da nađe razlog, pa ako imate neku ideju vi recite. 😆

Ovu poslednju scenu smo svi uglavnom već videli. Piški mu se, a možda uradi i još nešto. Poza na koju smo mi žene osuđene još od rođena. Sedneš lepo i šoraš bez brige da slučajno ne popiškiš i nešto okolo.

E pa dragi naši muškarci i mi konja za trku imamo. Nemojte se začuditi ako nas u kupatilu zateknete u nuobičajenoj pozi ili ako u muškom wc-u zateknete neku damu kako piški iznad pisoara. Možemo i mi sada da piškimo stojeći. Možda ne možemo da uradimo većinu ovih akrobacija kao vi, ali vežba čini čuda. Možemo i mi da piškimo uz neki zid ako nas baš potera, nije to više samo privilegija muškaraca. 😀magic-cone2 magic-cone magic-cone1

A vi drage dame, uz ovaj proizvod imate i uputstvo. Šta da radimo kada nismo rođenjem predodređene da piškimo stojeći. Samo što će sada naši muškarci moći da se svađaju sa nama. „Ko je jutros promašio?“.  😀

Nije hvali, nego fali!

uciteljicaKada su Marko i Ana krenuli u prvi razred na našu veliku sreću su „upali“ u odeljenje koje je pripalo učiteljici Radi. Ana je imala 6 godina, godinu dana je ranije upisana, Marko je bio još uvek detinjast, imao problem da izgovori R i još po koje slovo, ali su uz svesrdnu pomoć svoje učiteljice savladali sve prepreke koje školovanje donosi bez ikakvih problema i trauma. Drugi razred nam je bio proširivanje znanja i uživanje.

Prvi septembar ove godine smo dočeli bez naše divne, najbolje na svetu učiteljice Rade. Kada kažem da je najbolja na svetu, to ne znači da je bila popustljiva prema deci već da je jedna od najboljih pedagoga i prosvetnih radnika koje sam i kroz svoje i kroz školovanje svojih sestrića i rođene dece imala prilike da upoznam i vidim na delu. Imam iskustva, tako da ne pričam u prazno.

Deci je „oduzeta“ učiteljica u trećem razredu, a nova učiteljica koja je došla na njeno mesto je ostavila četvrti razred. Dođe mi sada da kažem „znači“ i da zaokružim rečenicu i misao, ali sam postala alergična na tu reč, a kroz dalji tekst ćete i videti zašto. Deca i u jednoj i drugoj školi ispaštaju ovom promenom. Sigurno je da deca koja su bila kod učiteljice Rade više ispaštaju, jer ona druga deca su svakako dobila najbolju učiteljicu na svetu.

Ljudi su ubijeni u pojam, u mozak. Nisu spremni čak ni za svoju decu da se bore. Roditelji su hteli da pišu peticiju, da štrajkuju, da pišu kojekakvim prosvetnim inspekcijama, da aču, buču, skaču… sve dok nije došao prvi dan škole.

„Kad mi tamo, a ono međutim!“

Na pitanje „Zašto ste izvršili zamenu učiteljica?“, direktorka nam je posle muljanja i političarenja na kraju jednostavno odgovorila: „To je poslovna tajna.“ Kaže: „Zašto se vi bunite kada se ne buni učiteljica Rada?“ Kažem: „Pa ko sme u današnje vreme da se buni kada se otkaz dobije za čas posla?“. Ćute ljudi i trpe da ne bi ostali bez posla. Svašta sam nešto tu još rekla, ali kad sam dižeš „revoluciju“ bez podrške, ništa ne možeš da promeniš.

Kaže jedna mama: „Ko hoće da bira ko će da mu uči i vaspitava decu i da bira učiteljice, neka ispiše dete iz škole, pa neka ga upiše u privatnu školu. Ovo je državna škola i tako je kako oni odluče.“

Jedan tata: „A šta ako je sam Vučić naredio da deci promene učiteljicu, pa mi tu ne možemo ništa.“

„Ne možemo mi tu ništa, tako je direktorka naredila!“

Direktorka: „Šta vi imate protiv nove učiteljice?“, „Nemamo ništa protiv nove, ali mi želimo staru, zašto menjati ono što je dobro?“… „Ne mogu vam to reći, to je poslovna tajna.“ Tačka.

I tako sada imamo novu učiteljicu. E sad…

Ako dete od 8 godina, pri tom i najmlađe u odeljenju koje je godinu dana ranije krenulo u školu i zbog upisa prošlo proceduru kao da se upisuje na Harvard, treba da ispravlja svoju učiteljicu trećeg razreda, koja pri tom ima 23 godine staža, „Ne kaže se šta ti hvali, nego fali?“ i da nije lepo da ti svaka treća reč bude „znači“, onda se postavlja pitanje šta ta učiteljica može da nauči to dete i šta je do sada za 23 godine staža koje stalno naglašava, naučila? Znam samo da joj sigurno nikada nijedno dete nije tako nešto reklo, a verovatno ni niko drugi.

Znači kada treba da se upišeš u školu „istresu te iz gaća“, a kada treba neko znanje i da ti daju, onda „znači“… poslovna tajna!

Znači očekujem da me ta ista učiteljica, znači, ubrzo pozove na razgovor i da mi, znači, kaže da moje dete, znači, nije dobro i poslušno dete i da, znači, ne poštuje autoritet koji joj je, znači, nametnut.

Znači i da sam ja, znači, snimila ceo roditeljski sastanak pre par dana i da sam, znači, preslušala 5 minuta i u samo tih 5 minuta čula od te iste učiteljice 32 puta da je izgovorila „znači“ (reckala sam) i da je moje dete osuđeno da to „znači“ sluša po ceo dan.

 • Mama učiteljica mi je „probušila uši“, dođe mi da puknem!

skolaOstalo nam je minđuše da okačimo i svi kao jedan za stadom pohrlimo! E pa mi nećemo! Sve mogu da nam uzmu, otmu i ukradu, ali znanje i ono što jesmo ne mogu. Mi da im ćutimo nećemo.

Danas je neki dan pismenosti ili tako nešto, a ja se tako radujem što sam uspela da svojoj deci usadim samopouzdanje i koliko toliko pismenosti da znaju ponešto i da slobodno ispravljaju i starije od sebe, pa čak i učiteljicu koja ima 23 godine staža.

Ne brinem se za svoju decu, jer sam sigurna da imaju čvrst temelj, deca se vaspitavaju do šeste godine života i šta smo uradili, uradili smo. Sve ostalo je samo nadogradnja i učenje. Neće oni nikome ćutati i ništa trepeti, poštovaće autoritet koji to stvarno jeste, pomoći će, daće, reći će i hvala i izvini i izvoli, ali sigurno neće ćutati kada znaju da su u pravu. Ne znam samo gde da se selimo?

Hvala vam deco. Ljubi vas i voli majka.

„Ne živi mi se više!“ – Alarm koji ne sme da se zanemari

Virnem malo u statistiku bloga, nisam odavno. Search… neću da vam kopiram verujte mi na reč. Pod broj jedan – All time –  „razvod braka“, pod dva „gramatika srpskog jezika“, promenljive, nepromenljive, zamenice, imenice… pravopis…  tako to, pod tri „drkanje“, „žensko drkanje“, „polne bolesti“…  onda ide „Alber Kami – Stranac“, „nedelje trudnoće“, „charolija“,  „nasilje u porodici“, „patološki lažov“, „samozadovoljavanje“, „bubašvabe“, „Srbija“ … onda malo niže dole, „ne živi mi se“. Zabrinem se, a i ne zabrinem se… šta je to što ljude dovede na moj blog pod nečim što traže, a piše se: „ne živi mi se“? Svi moji postovi su uglavnom pozitivni, tako da onaj koji je nekim putevima stigao do mog bloga, a ne živi mu se, proživeće mu se,  zato ne brinem. Međutim, odakle nekom poriv da u „Google seacrh“ upiše „ne živi mi se“?

Želim da ovaj post napišem i objavim. Zaista mi je jako teško da izregulišem svoje misli u zadnje vreme. Objaviću ga, pa makar i ne bio gotov i ne bio onakav kakav želim. „Ne živi mi se“? Pročačkam malo i dođem do nekog ko ima samo 20 godina. Ma neka ima i 120 godina, odakle čoveku pravo da kaže tako nešto i odakle na mom blogu? Ako je ko za život i borbu, onda sam to ja… tako da šta god je taj neko pročitao, proživelo mu se makar malo.

Koliko je samo onih u ovoj našoj zemlji kojima se više ne živi? Ne u ovoj zemlji, nego nigde. Koji ne vide razlog, ni način, ni ništa što bi ih pokrenulo da se bore? Ne znam, znam samo da treba da idem i da sam obećala da ću ovo objaviti.

Water Signs: Cancer, Scorpio, Pisces

Water Signs: Cancer, Scorpio, Pisces.
Emotional, sensitive, placid, and susceptible.

 

cancer2

Cancer

June 22-July 22

 

Cancer is ruled by the Moon, and its symbol is the Crab.  Cancer is a Water sign, supportive and emotional.

Cancer is the sign of emotional sensitivity and sympathy.  This sign, more than any other, is associated with domestic security and homemaking.  Cancers are known for being very complex and often difficult to understand due to their ever changing mood swings.  One minute they can be cranky and combative and the next they may seem the sweetest and most caring individuals.

Cancers have a highly developed instinct for self-defense that protects them from their inner vulnerability and shyness.  Like a Crab’s shell, their personalities often project a tough exterior within which they can retreat to.  When hurt, Cancers often react by withdrawing and sulking, a tactic that they have refined to perfection.  Cancers can be extremely stubborn and child-like, and do not usually give in until they get their way.

But underneath lies a softer side, a gentle, sensitive and emotional interior.  Cancer’s are by nature caring and protective.  Their maternal instincts lead them to form life-long bonds and not just with family members, but anyone they come to care about deeply.  Their main drive in life is to establish domestic security for themselves and for those around them.  Cancers desire wealth only as a means to achieve this stability and to have money for a rainy day.  They are very fond of the past and are very aware of their family lineage.

Their great sensitivity makes Cancers almost impossible to deceive.  Also, they have their own way of doing things.  Like a Crab’s walk, their direction is often sideways and ambiguous, but they almost certainly reach their goals.  If they can learn to temper their moodiness, Cancers can channel their great energies into positive directions. If one can learn to approach them, they can be loyal and devoted allies at work or at play.

scorpio

Scorpio

October 23 – November 21

 

Scorpio is ruled by Pluto, and its symbol is the Scorpion. Scorpio is a Water sign, passionate and intense.

Many astrologers consider the sign of Scorpio as the most powerful of all the signs of the zodiac.   Pluto, the ancient god of the nether-world, death, and regeneration, exerts its influence very strongly on those born under this sign.

Scorpios are know for their intensity and passion.  Their drive in life is improve the status quo through their actions and to change the world for the better, provided that they can temper their own desires.  Scorpios are staunch defenders of justice and will fight to the end for causes they believe to be just.  They are idealistic and are guided by the highest principles.  Scorpios never get into anything „half-way“.

Scorpios live their life in extremes. They can be at the same time powerful and weak, independent and clingy, passionate and cold.  Beneath a confident exterior often lie turbulent and temperamental urges.  They are prone to being possessive and jealous, and their relationships are often stormy.   Their unpredictable nature and their intensity of feeling often leads others to keep their distance, but if a Scorpio is given a chance, they can prove to be loving, generous, and fiercely loyal.

Despite the negative aspects emphasized by some astrologers, Scorpios can prove that strong emotions can be channeled positively.  Scorpios are passionate about everything that they become involved in, including romance.

 

pisces

 

Pisces

February 19 – March 20

 

Pisces is ruled by the planet Neptune, and its symbol is two fish bound together.  Pisces is a water sign, emotional and compassionate.

Just like Aries is the first sign of the zodiac and represents beginnings, Pisces is the twelfth and last sign, and represents eternity, reincarnation, and spiritual rebirth.  Pisceans are said to have deep intuitions into the human psyche.  They have a sensitivity to their surroundings unmatched in the zodiac and are therefore highly spiritual beings.  Since they are ruled by Neptune, the planet of illusion and mystery, their personality is  elusive and even harder to define.

Pisceans are symbolized by the two fish, one swimming upstream and the other downstream.  This is a good representation of the Piscean personality – one of duality and indecision.  Indeed many Pisceans have trouble defining themselves against their environments.  Instead they use their powers of perception to blend into their surroundings like chameleons.  They are quick to avoid a fight and are usually taken advantage of for this reason.

Their charm, humor, and sympathy open the doors for Pisceans.  They are gentle and kind, but often tend to suffer from extreme mood swings that typify their dual nature.  This moodiness can be irritating to others who can’t relate to their sensitivity.  Inner conflicts, negativity, carelessness, jealousy, and emotional confusion are all traits that afflict those born under this sign.

However, Pisceans harbor an inner confidence that allows them to persevere.  Pisceans enjoy retreating to a dream world where they can make the rules.  Often the result is uninhibited creativity and intense imagination.  Indeed, many of the world’s finest poets, writers, artists, and dancers have been Pisceans.  If they can temper their fatalistic moods, Pisceans can be great assets as friends.  They are blind to outward appearances and can often lead their partners to new levels of perception.

Air Signs: Gemini, Libra, Aquarius

Air Signs: Gemini, Libra, Aquarius.
Intellectual, adaptive, impractical, and superficial.

gemini

Gemini

May 21 – June 21

 

Gemini is ruled by Mercury, and its symbol is the Twins.  Gemini is an Air sign, analytical and ever-changing.

Intelligent, communicative, and non-conformist are the qualities that best describe those born under the sign of Gemini.  The influence of Mercury on the intellect give Geminis a thirst for learning and knowledge, which in turn they wish to tell everyone about.  Their quick imagination and wit allows them to jump from one topic to another in conversation and they can keep an audience riveted with their charm, originality and mental agility.

Geminis are often moody and unpredictable; hence the dual quality of their personality.  They constantly crave variety and new stimulus, and are prone to depression if this urge is not satisfied.  But not for long, for their energy and quick thinking always propels them in a new direction.  A happy Gemini is a Gemini with four of five interests going at the same time.  Restless by nature, they often find themselves with more than one job, hobby, career, and lover.

The down side to Gemini’s personality is their constant contempt for the status quo and authority – breaking the rules is their motto, which can sometimes work against their best efforts.  Another weakness of Gemini is superficiality.  With so much going on, only the surface can be scratched in many endeavors, leaving a feeling of unfulfillment.   However, Gemini’s quick thinking and gift for improvisation can save the day by allowing them to creatively turn their negative tendencies into potentials for success.

 

libra

 

Libra

September 23 – October 22

 

Libra is ruled by Venus, and its symbol is the Scale.  Libra is an Air sign, charming and balanced.

Libras are defined by a highly developed social sense that draws them towards people.  They have a special need for companionship and for contact with the public, whether it be art, law, performing arts, or even business partnerships.

Libras have a natural attraction to beautiful things, thanks in part to the influence of the planet Venus.  They possess elegant tastes and enjoy all the good things in life that money can buy.  Their admiration of the beautiful tends to make them just as hungry for the praise and attention of others.  Libras can become overly concerned with outward appearances and will judge others by their looks and apparent disposition on more than one occasion.

Libras strive for balance and harmony in life.  They tend to see every side of an argument before choosing sides, and on many occasions will try to smooth over disputes between others.  Since peace is paramount to Libras, they will go to any lengths to achieve it, even if it means betraying their own internal feelings.  It is because of this that Libras are often seen as indecisive since too often they aren’t sure of what their own feelings are.

Hard working and optimistic, Libras are known for being great partners in business and team sports.  They attract the respect those who interact with them for their sense of fair play and charm.  They make good counselors and have a keen sense of the human psyche.   Libras are warm-hearted, pleasant, and naturally romantic.  They may not save the world, but they will do everything in their power to make it a better place to live in.

aquarius

Aquarius

January 20 – February 18

Aquarius is ruled by the planet Uranus, and its symbol is the Water-bearer.  Aquarius is an Air sign, independent and unorthodox.

Aquarians are the born eccentrics of the zodiac.  Born under the influence of the planet of change, Uranus, Aquarians live in the future.  They are intellectually independent and tend to have little patience with those who either wish to make them conform, or simply don’t understand their radical ideas.  Aquarians frequently argue for the sake of intellectual exercise, though if they have an opinion, they will defend it staunchly to the point where they will simply ignore the opposing arguments.

This is not to say Aquarians are anti-social.  Quite the opposite.  Aquarians hold brotherhood and fraternity nearly as important as intellectual ideas, and constantly crave the stimulation of people.  They are humanitarians and their thoughts constantly delve into the welfare of mankind.  They are dreamers and idealists and often come up with schemes to save the world.  All of this dreaming takes its toll, though, and many an Aquarian has known the sting of disillusionment with the real world.

Aquarians tend to spend so much time in the clouds that often they are perceived as aloof and detached.   They would rather dream up grand solutions to the problems of mankind that to involve themselves in the boring details.  Their great weakness is their tendency to find faults in others, while taking for granted their own shortcomings.  Their calmness is also deceptive, concealing great bouts of mental anxiety.

When down to earth, however, Aquarians are amongst the kindest people in the zodiac.  They are easygoing, reasonable, and never boring.  So long as they are given the freedom to be themselves, they can be the most entertaining and loyal companions.

Earth Signs: Taurus, Virgo, Capricorn

Earth Signs: Taurus, Virgo, Capricorn.
Practical, materialistic, conservative, and inhibited.

taurus

Taurus

April 20 – May 20

Taurus is ruled by Venus, and its symbol is the Bull.  Taurus is an Earth sign, reliable and materialistic.

Taurus is the sign of determination, stubbornness, and steadiness.  Taurean’s greatest strength lies in their tenacity and relentless drive to accomplish their goals.  They are practical at heart, and constantly strive to master their earthly and material surroundings.

A key element in the Taurean personality is the need for security, both emotional and material.  They are most comfortable dealing with the familiar and have great bouts of anxiety and uneasiness about change.  Rather than resist it though, Taureans take a wait-and-see approach before developing a level of comfort with new situations.  They must be sure that a new person, situation, or relationship will be beneficial to them before embracing them.  Once convinced, though, Taureans will develop a life-long loyalty and commitment that is unmatched by that of other signs.  This makes them intensely jealous, and stories abound about the temper of a crossed Taurus.

Taureans are also very fond of  material and earthly pleasures.  They are  happiest at home, surrounded by the security and comforts of their possessions.  Their sensuous nature leads them to live the good life.  They often seek the finest clothing, art, and foods, and have a fine appreciation for beauty and aesthetics.

Beneath the stubborn exterior lies a gentler, softer side.  Taureans tend to be very sentimental and passionate and believe in pampering their partners.  Deep inside, unseen to others, they are hopeless romantics.

virgo

Virgo

August 23 – September 22

 

Virgo is ruled by the planet Mercury, and its symbol is a virgin with sheaves of grain in her hands.  Virgo is an Earth sign, methodical and improving.

The planet Mercury, the planet of motion, inclines the natives of this sign to a state of constant activity.  Tremendous energy is directed towards doing and accomplishing.  While other signs are dreaming up of things to do, Virgos are busy doing them.

Virgos value work and the work ethic highly.  They are meticulously organized and prize efficiency.  Something about their nature enables them to attend to the smallest of details.  Their analytical minds work round-the clock to bring order to the chaos of day-to-day life.  Nothing escapes their microscopic analysis and they seldom tolerate shoddy workmanship.

But while Virgos may be excellent at performing on the job, their outlook may become focused only on their work,  making them oblivious to the pleasures of leisure.  Not being able to see the forest through the trees is another common Virgo shortcoming.  They become so focused on the intricacies of detail that sometimes they lose sight of the big picture.  Many Virgos need to learn to be more tolerant of others who are not as exacting, or do not have as high standards, as they do.

Despite their apparent outward coolness, Virgos are kind, devoted, and loyal to those who can see past the efficient exterior.  They tend to be loving parents and their devotion to duty makes them confident and responsible members of any family.

capricorn

Capricorn

December 22 – January 19

 

Capricorn is ruled by Saturn, and its symbol is the Mountain Goat.  Capricorn is an Earth sign, conservative and ambitious.

The one trait that best describes those born under this sign is ambition.  Their lives are devoted to achieving something, whether it be an intellectual discovery, meeting a personal commitment , fulfilling a business obligation, or some other lofty objective.  Capricorns have a tireless drive to accomplish their mission and they plod on methodically until they succeed.  Like their symbol, the mountain goat, they are steady and sure-footed, and take few risks on the way.

Capricorns are highly intelligent and take naturally to positions of authority.  They are excellent administrators and use every tool at their disposal to organize, plan, and problem solve their way to their goal.  Capricorns constantly strive towards security, and they regard hard work and financial rewards as ways to secure their well-being.  They only desire money because it is a guarantee against whatever the uncertain future holds.

Capricorns are very confident and have great faith in their own abilities.  Often, they feel that they can only depend on themselves, and  this is sometimes misinterpreted by others who think them cold and detached.

This is far from true, however, as Capricorns can be very sympathetic and understanding.  Just when you least expect it, Capricorns can show you an excellent sense of humor which is wry, witty, and very funny.

Fire Signs: Aries, Leo, Sagittarius

Fire Signs: Aries, Leo, Sagittarius.
Enthusiastic, courageous, passionate and impulsive

 

ariesAries

March 21- April 19

Aries is ruled by Mars, and its symbol is the Ram.  Aries is a Fire sign, impulsive and energetic.

Aries is the first sign of the Zodiac, and thus, it represents new beginnings.  Arian’s are typically  full of creative energy, enthusiasm, and a great inner drive to prove themselves.  They express themselves through action and are constantly seeking experiences that give them the opportunity to prove they are the best.

There is little timidity in people under this sign – like the Ram, Arians are confident doers who often forge ahead confidently, regardless of the consequences.  This impulsiveness can sometimes lead to problems when they leap before they look.  They are not afraid to take risks or to gamble to have their way.  If they can temper their impulsive drives, Arians can accomplish much and be successful leaders.  They constantly seek to be the best at whatever they do and would rather have fame and fortune than material wealth.

Arians crave independence and often seek positions of authority.  Optimism runs through their veins and it is hard to discourage them from tasks they have begun (However, they are notorious for not finishing what they start). Their high-spirits are very contagious and are never daunted by fear of failure.

As friends Arians are high-spirited and generous, though sometimes they must control their competitive impulses and how they affect those around them.  They must learn to temper their aggressiveness and use reason and diplomacy when dealing with others.

leo

Leo

July 23-August 22

Leo is ruled by the Sun, and its symbol is the Lion.  Leo is a Fire sign, creative and grandiose.

Just like the Sun is the center of our planetary system, Leos see themselves as the center of all life.  There is no sign in the Zodiac more proud or regal.  Like their symbol the Lion, Leos rule majestically over their respective kingdoms, be they an entire nation, an office, or  simply a household.

Leos are warm and generous by nature and believe in giving themselves wholeheartedly to the right causes.  In return, however, they expect the same loyalty and integrity they exhibit from others.  The role they assume is that of nobility and therefore tend to do things in a grand and flamboyant manner.  Leos feel most in their element when they are the object of everyone’s attention and will seek the spotlight whenever they can.  They have a talent for appearing regal and stately before others and spend a great deal of energy influencing how others perceive them.

Leos are practical, enthusiastic, hard working, and remarkably self-confident.  They tend to gravitate towards positions of authority and their strong sense of integrity and optimism make them excellent leaders.  They are at their best in positions of power and responsibility.  However, like the Lion, they can become lazy and indolent if their desire for authority is not fulfilled.

Leos like the good life and will spare no expense to surround themselves with the finest luxuries and most lavish possessions.  Nothing is too good for them, from the restaurants they frequent to the way they dress. They have a dislike for the ordinary and the routine, and are constantly seeking new excitement.

If Leos have an Achilles heel it is in their insatiable thirst for admiration.  Their egos demand constant flattery and praise.  If they not receive their share, they become withdrawn and sulky, but are too proud to ask for complements.  However, their natural optimism and sunny disposition brings them back around, and before long, they are back to their original pomp and flamboyance.

sagittarius

Sagittarius

November 22 – December 21

Sagittarius is ruled by Jupiter, and its symbol is the Archer.  Sagittarius is a Fire sign, straight-forward and free.

Ruled by Jupiter, the planet of luck, Sagittarians always seem to be in the right place at the right time.  Like the arrow that always finds its target,  Sagittarians always find themselves in the best of fortunes.  They are naturally enthusiastic, restless, and too optimistic to let anything rain on their parade.

Sagittarians have a longing for the new and exciting and have an inner desire to always roam free and unrestrained.  They prize freedom and liberty above anything else, and they are often energentic and outgoing.  Their inquisitive nature leads them on never-ending adventures that involve travel, discovery, or unconventional diversions.  This comes at a cost, however, as many Saggitarians drift towards relationships that are never allowed to develop deep roots.  This is not to say that they cannot be excellent friends, though „no strings attached“ is usually the rule.

Sagittarians are very idealistic and straight-forward. They will let you know what is on their mind whether you like it or not.  They posses an uncanny sense of intuition though they bore easily once they have figured something out. They are gifted story tellers, and their charms and sense of humor are amongst the most liked in the zodiac.  Their honesty and candor are admired traits, but many Sagittarians easily assume that everyone else shares in their integrity.

Though Sagittarians live for tomorrow, they can be the best of companions.  Despite their occasional irresponsibility, it is often hard to resist the charms of a Sagittarian.

Introduction to Astrology

img-39

Astrology can be considered the world’s oldest celestial science. Since the earliest times, watching the sky has been a part of man’s life. The seasonal changes were marked by the longest and shortest days (the solstices), and by the times when night and day were the same length (equinoxes), this became a simple calendar for hunting and planting. Besides these practical routine cycles, the position or state of the sun or moon was noted at the time of significant events. It was soon realized that certain phenomena in the skies coincided with certain events on earth. Eventually, these parallels were considered omens, and each tribe embellished them with their own myths to suit their view of the world. Gradually, the heavens became replete with fables which told about gods, demons, and heroes that formed a complex hierarchy of celestial beings who watched, judged, and manipulated the lives of men.

As civilizations evolved and the body of knowledge grew, the earliest astrologers kept meticulous calendars and more complete records of celestial movements. The most convenient way to study the stars was by connecting their groupings into recognizable patterns we now call the constellations. The sky was thus divided into twelve segments each one represented by its own constellation. It was also noted that the visible planets often appeared to wander through they sky against this backdrop of constellations. These planets eventually acquired personalities and mythologies of their own, and astrologers soon began to affix significance to the position of these planets against certain constellations in the sky. The night sky was a grand soap-opera, where gods and goddesses played out their dramas, and the consequences were manifested on earth through droughts, floods, and a host of natural occurrences.

Through the centuries, Astrology has dealt with the charting and interpretation of the cycles and movements of celestial objects. Through the use of computers, calculations that once took months for mathematicians to perform by hand can now be done in seconds, and the positions of planets can be computed to a hundredth of a degree. The interpretation part is another matter, relying vastly on centuries of richly embroidered legend and mythology.

Astrology deals with ten planets. Eight of these are the sister planets of the earth: Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. The other two are the Sun and the Moon, neither of which is a planet. (A planet circles the Sun.) However, as seen from the earth, the Sun and Moon follow the same path as the planets. Astrologers, interested in the relationships between the positions of all ten objects, simply call them the Ten Planets, and that’s what we will call them.

The path followed by the ten planets is called the ecliptic. You can visualize the ecliptic by imagining yourself looking out from a glass-enclosed observation tower located at the center of a giant circular racetrack. The tower represents the earth. The racetrack represents the ecliptic.

As you look out from your tower, you see all ten planets moving around the track in the same direction, from the right to your left. Since the planets move at different speeds, they are all spread out around the track. Faster planets circle the track several times a year, overtaking and passing slower moving planets that take centuries to make one lap.

Astrologers are interested in where each planet can be found on the track, and where they are with respect to each other. They use the signs of the zodiac to describe planet positions, and Aspects to describe the relations between them.

The Planets

stars

Planets represent different cosmic forces that affect your basic character traits and your changing urges and needs. They provide the energies that drive your physical, emotional, mental, and intuitional systems. These planetary energies are modified by the planet’s position in the zodiac, and by its relationships (aspects) to the other planets.

Planets fall into three groups according to how long it takes them to make one trip around the track. The first group of planets takes less than two years to make a full cycle. These include the Sun, Moon, Mercury, Venus, and Mars. Since we experience the influence of these planetary cycles so often, we soon learn to recognize and control our reactions to them. These are the Personal Planets. The key characterizations from them are as follows:

Sun Identity, Purpose (Individuality)
Moon Feeling, responsiveness (Personality)
Mercury Intellect, Communication (Mentality)
Venus Attraction, Harmony (Affection)
Mars Energy, Assertion (Initiative)

The second group of planets includes planets Jupiter and Saturn. Their effects are felt more as long-term inner urges rather than immediate conscious needs. These urges determine how you view the world.

Jupiter Enthusiasm, Adventurousness (Expansive)
Saturn Caution, Restraint (Conservative)

The third group of planets moves so slowly that its energies influence entire generations in essentially the same, setting the culture tones for long periods of time. Uranus makes a full cycle in about 84 years, a full lifetime, while Neptune and Pluto take about two centuries (164 and 247 years respectively). The characteristics of these Transpersonal planets are as follows:

Uranus Independent, Intuitional (Originality)
Neptune Inspirational, Mystical (Sensitivity)
Pluto Regeneration, Obsession (Control)

The influences of these transpersonal planets will vary between Individuals, depending on how they relate to the other planets of the horoscope, and how they fall into a person’s natal houses.

The Sun:
The Sun’s position in the zodiac is your familiar Sun sign. The Sun sign shows how you express your creative urges through conscious acts of will. The Sun rules the sign Leo

The Moon:
The Moon’s position in the zodiac shows your unconscious emotional reactions to situations based on your early childhood experiences and family training. The Moon rules the sign Cancer.

The Planet Mercury:
The planet Mercury’s position in the zodiac shows how you think things out and then communicate your ideas and decisions to others. It also reveals how you make decisions and what you consider before making a decision. The planet Mercury rules the sign Gemini.

The Planet Venus:
The planet Venus’s position in the zodiac shows how you give of yourself and how you express your feelings for others. It also reveals how you attract the good things of life, both the material and the spiritual. The planet Venus rules the sign Libra.

The Planet Mars:
The planet Mars’s position in the zodiac shows how you use your physical energies in expressing your needs. It affects your sex drive, ambitions, endurance, and aggressiveness. The Planet Mars rules the sign Aries.

The Planet Jupiter:
The planet Jupiter’s position in the zodiac shows how you express your need to grow. It shows your interests in the higher values of life and how you share those interests with others. The planet Jupiter rules the sign Sagittarius.

The Planet Saturn:
The planet Saturn’s position in the zodiac shows how you try to establish and protect your position in life. It also shows how you face responsibility and seek recognition for your efforts. The planet Saturn rules the sign Capricorn.

The Planet Uranus:
The planet Uranus’s position in the zodiac shows something about the motivation, goals, and originality of those born in each seven year period during which Uranus is in each of the signs. The planet Uranus rules the sign Aquarius.

The Planet Neptune:
The planet Neptune’s position in the zodiac influences the collective outlook of all those born within the same thirteen year period during which Neptune remains in one sign, showing the mystical and inspirational influences felt by each generation. The planet Neptune rules the sign Pisces.

The Planet Pluto:
The planet Pluto’s position in the zodiac influences the entire generation of people born within the same twelve to twenty-two year period during which Pluto remains in one sign, showing human need for regeneration and control in each generation. The planet Pluto rules the sign Scorpio.

Signs, the Ancient History

astro6

The Significance of The Signs:

The planets represent the energies that drive your physical, emotional mental and intuitional systems. These energies manifest themselves differently depending on the positions of the planets in the signs of the zodiac. Different signs channel the energies into different behavior patterns, which are then recognized as personality traits. The traits associated with each sign are as follows:
Aries: Outgoing Taurus: Conservative
Gemini: Versatile Cancer: Emotional
Leo: Authoritative Virgo: Exacting
Libra: Helpful Scorpio: Determined
Sagittarius: Optimistic Capricorn: Cautious
Aquarius: Independent Pisces: Impressionable

When the ancients noticed the planets moving along the ecliptic path, they also noticed the background of fixed stars behind that path. It would be as though you noticed a background of billboards around a racetrack. You could tell the positions of the horses around the track just by identifying the billboards behind each horse. The ancients used the background of fixed stars the same way. They divided their racetrack (the ecliptic) into 12 equal sectors. Each sector was named after the fixed-star group seen in that sector (for example, Aries „the ram“). The ancients referred to these sectors as the „little zoo“, which in Greek is „zodiac“.

Every sign falls into a group of signs, either fire, earth, water, and air; depending on their orientation in the zodiac. These ancient astrologers had associated each Element with their temperaments, and each group of elements are at 120 degree angles to each other.

Fire Signs: Aries, Leo, Sagittarius.
Enthusiastic, courageous, passionate and impulsive.

Earth Signs: Taurus, Virgo, Capricorn.
Practical, materialistic, conservative, and inhibited.

Air Signs: Gemini, Libra, Aquarius.
Intellectual, adaptive, impractical, and superficial.

Water Signs: Cancer, Scorpio, Pisces.
Emotional, sensitive, placid, and susceptible.

These four groups of signs: fire, earth, air, and water, combine to form two major groups that represent two fundamental approaches to life; active and passive. The fire and air signs make up the active or masculine signs, while the earth and water signs make up the passive or feminine signs. It is unfortunate that the ancient astrologers called the active signs masculine and the passive signs feminine.

Another group of traits occurs among signs that are 90 degrees apart from each other. There are four signs in each group of Qualities, which are cardinal, fixed, or mutable. They suggest the basic kinds of activity a person will be engaged in–getting things started, keeping them going, or steering them in different directions.

Cardinal Signs: Aries, Cancer, Libra, Capricorn.
Initiating, enterprising, ambitious, domineering.

Fixed Signs: Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius.
Determined, conventional, organizing, dogmatic.

Mutable Signs: Gemini, Virgo, Sagittarius.
Adaptable, imaginative, tutorial, critical.

Your Rising Sign (Ascendant)

wheel1_colorYour Rising sign is the sign of the zodiac that was just coming up over the eastern horizon at the moment that you were born. If you were born at sunrise, your Rising sign would be the same as your sun sign. That’s because the Sun sign tells you what part of the zodiac the Sun was in at that time. Since that was the part of the zodiac rising over the horizon at sunrise, it is also your Rising sign. If you were born a few hours earlier, or a few hours later a different part of the zodiac would be rising or ascending, over the eastern horizon. Another name for your Rising sign is your „Ascendant“.

Your Rising sign is important for two reasons. First like your Sun sign, it serves to establish a basic pattern in your life. Where the Sun establishes your character, or who you really are, your Rising sign determines your personality, or what you show the world as you deal with it.

Second, it establishes the position of your houses in the zodiac. That’s because your Rising sign marks the beginning of your first house. Here are descriptions of the personalities that go with each rising sign:

Aries: Outspoken Taurus: Timid
Gemini: Talkative Cancer: Sympathetic
Leo: Dignified Virgo: Shy
Libra: Charming Scorpio: Intense
Sagittarius: Expansive Capricorn: Serious
Aquarius: Considerate Pisces: Idealistic

Houses and Astrology

zodiac-houses

The twelve signs of the zodiac show the positions along the ecliptic where the planets can be found on any date. These planetary positions don’t change very much during a single day. However, the earth’s rotation brings a new rising sign into play about every two hours. Remember the zodiac is fixed in space, it just seems to move across the sky because of the earth’s rotation each day.

The houses represent the different departments of life in which your planetary energies find their expressions. For example, your character and personality, which are set up by your planets in the different signs, will be directed either into personal or public matters, depending on whether they fall into the houses of the Northern Hemisphere, or Southern Hemisphere, respectively. Again you will be self-sufficient if they fall into the eastern houses or dependent on others if they fall into the western houses.

Each house represents a cluster of interests and activities just as each sign represents a cluster of traits and approaches for dealing with those activities. The spheres of interest of each house are as follows:

First Self, appearance.
Second Earnings, possessions.
Third Communications, relatives.
Fourth Home, parents.
Fifth Pleasures, children.
Sixth Health, service.
Seventh Spouse, partnerships.
Eighth Death, regeneration.
Ninth Philosophy, travel.
Tenth Career, status.
Eleventh Friends, aspirations.
Twelfth Secrets, limitations.

The distribution of your houses into different groupings of hemispheres and groupings of elements and positions determine the over-all focus of your activities. If most of your planets fall into one of the hemispheres the significance is as follows:

Northern A focus on private matters.
Southern A focus on private activities.
Eastern Activities are self-started.
Western Dependence on others’ energies.

Another useful grouping of houses corresponds with the grouping of houses into the four elements. The houses can be grouped into fire, earth, water and air houses. The significance is as follows:

Individual <Fire Houses> Life Identity First, Fifth, Ninth
Activities focus on achieving life’s aspirations.

Temporal <Earth Houses> Material Wealth Second, Sixth, Tenth
Activities focus on meeting material needs.

Relative <Air Houses> Relationships Third, Seventh, Eleventh
Activities focus on social contact and mind-sharing.

Terminal <Water Houses> Emotional Fourth, Eighth, Twelfth

Activities focus on achieving emotional tranquillity.

Still another important grouping corresponds with the qualities of the signs, corresponding to the <Cardinal>, <Fixed>, or <Mutable> signs of the zodiac. The significance of a cluster of planets in a group of these houses is as follows:

Angular <Cardinal Houses> Starting First, Fourth, Seventh, Tenth
Activities are self-starting for immediate effects.

Succedent <Fixed Houses> Controlling Second, Fifth, Eighth, Eleventh
Activities are aimed at managing and controlling things.

Cadent <Mutable Houses> Changing Third, Sixth, Ninth, Twelfth
Skills are acquired to improve relationships.

The intensity of a planet’s influence on a house depends on the sign of the zodiac that happens to fall on that house in your zodiac. If Cardinal Signs are found in Angular (Cardinal) Houses, they strengthen the planetary energies flowing into the activities of the houses.

Daily Transits and Astrology

Diagram of planets in solar system - 3d render

Diagram of planets in solar system – 3d render

A Transit Chart is a Day-To-Day Chart. This type of chart compares where the planets were when you were born to where they are on a given day and how that affects your life.

As the planets slowly move along the zodiac each day, they pass through the different houses of your natal horoscope and make different aspects with the positions of your natal planets. These transiting planets energize the latent potentials promised by your natal horoscope, and trigger the behavior and events which then become a part of your daily experience.

The effect of a transiting planet depends on where it is, with respect to the planets and houses of your natal horoscope. The day-to-day changes in your life depend on the transits of the Sun, Moon, Mercury, Venus, and Mars. Their transits throughout the aspects are measured in days and weeks. The outer planets–Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto–are important for the long term effects on your life, measured in years and decades. The duration of a transit effect also depends on whether the transiting planet is in retrograde motion on your date of interest. Retrograde planets may remain in retrograde from twenty-one days to five months (for Mercury and Pluto respectively).

The effect of a planet’s transit throughout a natal house are felt over the duration of its stay in that house. However, the duration of the effect of a transiting aspect may be somewhat shorter that the duration of the planet’s stay in each sky position (1/3 sign). For example the effect of a transiting sun is most strongly felt over a three-day period within its ten day stay in one sky position. The effect will be felt to a lesser extent on the other days of that sky position. It all depends on how closely the aspect falls within its orb during the time it is in each sky position.

Transits of the Sun:
The Sun is the source of all energies. These energies stimulate the activities of the houses occupied by the transiting Sun and reinforce or weaken the planetary effects, depending on the Sun’s aspect to the natal planet. When the Sun transits an inner planet, it may trigger a dormant aspect between that inner planet and a slower moving outer planet. If a planet is being transited by another planet when it is being transited by the Sun, the effect of the transit is strengthened.

Transits of the Moon:
The Moon spends only about two and a half days in a natal house. This means that its effects occur so quickly that you feel them more as unconscious urges and impulses than conscious reactions to situations.

The effects of the transiting Moon, as it makes aspects with your natal planet positions, are often felt for only a matter of hours. Regardless of whether you are consciously aware of them, you will feel the effects of the Moon.

Transits of the Planet Mercury:
Mercury spends about a week in each natal house. During that time it affects your mental outlook, communications with others, and urges to take trips. When Mercury is in retrograde motion during its transit it may introduce delays in the affairs under its influence.

Transits of the Planet Venus:
Venus spends about three weeks in each natal house. Venus is the planet of love and material pleasures, so that its transits bring different degrees of enjoyment. The effects are felt as subjective experiences rather than as urges to action.

Transiting Venus is retrograde for about one and a half months each year. During that time the affairs affected by Venus may be slowed down or delayed.

Transits of the Planet Mars:
Mars spends about two months in each natal house. Mars provides you with the energies needed to assert yourself in the pursuit of your needs and desires.

Transiting Mars is retrograde for about three months each year. During that time you may experience reversals or delays in the affairs affected by Mars at that time.

Transits of the Slower Planets:
Earlier you saw that the day-to-day changes in your life are affected by the fast-moving personal planets: the Sun, Moon, Mercury, and Mars. You just saw how these personal planets affect your life as they transit through the houses and make aspects with your natal planet positions each day.

The slower outer planets–Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto–also produce important effects as they transit through your houses. These effects are felt over years and decades, hardly something to be considered in a daily horoscope. Still, these effects are important and should be understood.

Transits of the Planet Jupiter:
Transiting Jupiter opens you up to expansive feelings and triggers new opportunities to enlarge the scope of your life. It is in each house for about one year, and becomes retrograde for about four months each year.

Transits of the Planet Saturn:
Transiting Saturn brings opportunities to learn self-discipline and how to face responsibilities in the areas of life it touches in each house. The difficulties that arise during a Saturn transit offer you the best opportunities to grow wiser as you grow older. Saturn is in each house for about two and a half years, and is retrograde for about four and a half months.

Transits of the Planet Uranus:
Transiting Uranus brings major changes in your life. It breaks up the rigid past and challenges you to put the pieces together into a more viable pattern for living in the present. Uranus is in each natal house for about seven years and is retrograde for about five months of each year.

Transits of the Planet Neptune:
Transiting Neptune brings opportunities for discovery and use of your creative abilities in the areas affected by the house it occupies. Unfortunately it also blurs your ability to distinguish between reality and illusion in those same areas, perhaps because it energizes your sixth sense, or psychic abilities. Neptune is in each house for about five months of each year.

Transits of the Planet Pluto:
Transiting Pluto brings down the established order in the affairs of the house that it occupies. It then creates the conditions from which new beginnings can emerge. You will experience major transformations in the areas affected by the house occupied by transiting Pluto. Pluto spends about twenty years in each natal house, and is in retrograde motion for about five months each year.